OEE betyder Overall Equipment Efficiency og er nøgletallet for effektivitet. OEE beskriver altså, hvor effektiv din produktion er.

Der findes mange begreber inden for OEE. Derfor har denne søgbare ordbog til formål nemt og hurtigt at lære dig begreberne og termerne inden for OEE.


OEE som metode gør det nemmere for dig at forstå effektiviteten i de forskellige processer i din produktion. Ved at se og forstå nøgletal for hver proces er det muligt at analysere, hvordan produktiviteten kan forbedres, så der skabes størst mulig effekt på kort tid.


Formlen for at udregne OEE ser sådan her ud:
Availability x Performance x Quality = OEE

Actual Cycle Time (faktisk cyklus-tid)

Den faktiske tid, der anvendes til at producere et enkelt emne. I OEE-målinger er Actual Cycle Time målt som Run Time divideret med Total Count.

All Time (hele tiden)

24 timer per dag, 7 dage om ugen. “All time” er alle ugens minutter.

Andon

En indikator, der viser om produktionen kører eller ej. Det er ofte en grøn/gul/rød lampe, der kan aktiveres automatisk eller af operatøren. Andon er et japansk låneord, der betyder papirlanterne. Læs mere: https://en.wikipedia.org/wiki/Andon_%28manufacturing%29

Autonomous Maintenance (autonom vedligeholdelse)

En proces, der stammer fra TPM (Total Productive Maintenance). Konceptet består af at forbedre OEE på en maskine ved at inddrage operatørerne, så de selv styrer rutinemæssigt vedligehold, inspektioner osv.

Availability Loss (tab af tilgængelighed)

En af tre årsager til produktionstab i OEE-modellen. Availability loss er en enhver begivenhed, der stopper produktionen i længere tid end et mindre stop.

Best Practice

Betegnelsen for den metodemæssigt højeste standard hos de allerbedste i en sektor i industrien. Det ses ofte som en differentiator mellem de bedste og alle de andre, at de bedste anvender bedre produktionsmetoder.

Brainstorming

En god proces til at skabe nye idéer, der kan udvide verdensopfattelsen indenfor et givent område. Et vigtigt koncept i brainstorming er at holde fokus på at udvide listen med forslag og gemme kritikken til en senere fase, hvor der sorteres imellem de mange nye idéer. Brainstorming kan både anvendes til innovation og til problemløsning. […]

Breakdowns (nedbrud)

Nedbrud er ikke-planlagte stop (Unplanned Stop), hvor tiden tabes på grund af Equipment Failure. Nedbrud har en negativ effekt på oppetiden (OEE Availability).

Breaks (pauser)

Pauser vil typisk blive sprunget over i udregningen af OEE. Det er jo planlagt, at medarbejderne ikke er ved maskinerne, så det mest reelle er, at pause ikke medtages som en del af Planned Production Time. Dog kan pauser også blive regnet med i OEE, hvis automatiserede maskiner kører under pauserne.

Capacity (kapacitet)

Den maksimale produktionskapacitet, hvis alt udstyr er fuld produktivt – og OEE dermed er 100% i den periode, der defineres som All Time (24/7).

Changeover (omstilling)

Produktionsprocessen kører ikke på grund af en planlagt afbrydelse. Det kan være Setup, Make Ready, eller Adjustment. Når der laves en omstilling, er det ofte på grund af Planned Stop, og det påvirker naturligvis OEE negativt. I nogle produktioner er det muligt at forøge OEE ganske væsentligt ved at forbedre processen omkring omstillinger.

Constraint (begrænsning)

I en produktionsproces kan det være tilfældet, at en enkelt proces bliver en flaskehals for resten af produktionen. Det giver en lavere OEE for hele produktionen. I et optimeringsprojekt er det altid nyttigt at identificere det mest begrænsende led i produktionen og se, om det er muligt at starte optimeringen hvor begrænsningen er størst.

Countermeasures (modtræk)

En handling, der kan løse et problem eller afhjælpe et produktionstab. I det tilfælde, at der er et produktionstab, kan det være nødvendigt at iværksætte flere modtræk. Det kan være for at forhindre, at problemet bliver værre, det kan være en midlertidig løsning, og det kan også være et mere vidtgående forslag, der kan fjerne […]

Cycle Time (cyklustid)

Den tid, det tager at producere et enkelt emne. Det modsatte af Run Rate.

Cycle Time Analysis (analyse af cyklustid)

Cyklustid skal måles, før det giver mening at analysere. Automatiske værktøjer, eksempelvis Opticloud (se https://optipeople.dk) kan opsamle produktionsdata for senere analyse. Dermed får man en god indsigt i, hvad der påvirker Performance i produktionen.

Defect (defekt)

Ethvert produceret emne, der ikke produceres korrekt i første forsøg. Defekter kan i nogle tilfælde produceres igen, og i andre tilfælde kasseres. Alle defekter giver et OEE-tab.

Downtime (nedetid)

Den samlede mængde tid, hvor produktionsprocessen burde være kørende, men ikke var det alligevel. Årsagerne kan være ikke planlagte stop (nedbrud).

Downtime Loss (tab på grund af nedetid)

Tabt produktionstid på grund af ikke-planlagt nedetid. Det er en af de tre tabsårsager, der giver lavere OEE (reduktion af tilgængelighed). Tab på grund af nedetid er ofte et stort fokusområde, når produktionen skal effektiviseres.

Equipment Failure (fejl på udstyr)

Produktionsudstyr, der fejler, er ofte en stor årsag til produktionstab. Fejl skaber uplanlagte stop, og maskiner der bryder ned, skaber usikkerhed om levering til tiden.

Error Proofing (fejlsøgning)

OEE kan hæves ved at indbygge fejlsøgning i produktionsprocessen. Hvis fejl kan opdages tidligere, er påvirkningen mindre. Desuden kan god fejlsøgning være med til at forebygge fejl. Fejlsøgning kan både finde fejl i processer og i maskiner og andte udstyr. God håndtering af fejl kan reducere eller fjerne Process Defects og Reduced Yield.

First Pass Yield (udbytte i første forsøg)

At producere et emne korrekt i første forsøg.

Five why-analyse

En ret enkelt metode til at finde rod-årsagen til et problem ved systematisk at spørge “Hvorfor?” Metoden er udviklet af Sakichi Toyoda som en del af produktionsoptimeringen på Toyota-fabrikkerne. Man starter med at definere problemet, eksempelvis “Batteriet er dødt”. Derefter bliver man ved med at spørge, indtil man finder den dybest liggende årsag (root cause), […]

Focused Improvement (fokuseret indsats)

En effektiv proces til at reducere ikke-planlagt nedetid. Processen er at lade et lille team med tværfaglige kompetencer vælge en årsag til produktionstab og lade dem udføre en root cause-analyse eller en Five Why-analyse. Fokuseret forbedring kaldes også for Kaizen Blitz, Lean Blitz eller Lean Event. Teknikken stammer fra Lean Manufacturing.

Fully Productive Time (fuld produktiv tid)

Den faktiske produktionstid efter alle tabsårsager er fratrukket. Hvis OEE er 100% betyder det, at processen er fuldt produktiv uden nogen form for tab, hverken Availability Loss, Performance Loss eller Quality Loss.

Hvad er OEE

“En maskines udnyttelsesgrad” er påvirket af 3 hovedområder –herunder 6 tabsgivende faktorer. Availability/Tilgængelighed/Oppetid: Tager forbehold for: Planlagte stopIkke planlagte stop Performance: Tager forbehold for: Reduceret hastighedSmå Stop Quality RejectsStartup Rejects OEE=Availability*Performance*Quality OEE på 85% eller højere betragtes som worldclass. De fleste virksomheder har en OEE som ligger væsentligt under 85%. Det mest almindelige vi ser […]

Ideal Cycle Time (ideel cyklustid)

Her taler vi om den teoretiske minimaltid, der skal bruges for at producere et enkelt emne.

Idling and Minor Stops (små stopårsager)

Hvis produktionen kører, og der opstår en mindre pause, så kan pausen være kortere end den værdi der er aftalt som et produktionsstop. Dermed vil stoppet ikke registrere eksempelvis Equipment Failure. Det kan kaldes tomgang, mindre pauser eller mindre stopårsager. Mængden af små stopårsager kan imidlertid være så stor, at Idling and Minor Stops kan […]

Lean Manufacturing

Filosofien bag Lean Manufacturing er at producere uden at anvende ressourcer, der ikke bidrager til den færdige produktkvalitet. OEE kan være et nøgleværktøj i Lean Manufacturing, fordi OEE bidrager med nøgletal, der kan give en forståelse af, hvilke ressourcer der er essentielle i produktionen og hvad der kan effektiviseres, spares væk, eller på anden måde […]

Material Shortage (materialemangel)

Produktionsprocessen burde køre, men gør det ikke på grund af en ikke-planlagt mangel på materialer. Det er en type Unplanned Stop og sænker selvfølgelig OEE.

Nameplate Capacity (totalkapacitet)

Den totale produktionskapacitet for en maskine eller en proces. Anvendes til at bestemme Ideal Cycle Time eller Ideal Run Rate.

Net Run Time (netto driftstid)

Den tid, der er tilbage, når Schedule Loss, Availability Loss og Performance Loss er fratrukket All Time.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE er nøgletallet for effektivitet. OEE som metode kan anvendes til at forstå effektiviteten i delprocesser. Ved at se og forstå nøgletal for hver delproces er det muligt at analyse, hvordan produktiviteten kan forbedres, og prioritere indsatsen så der skabes størst mulig effekt på kort tid. OEE er en stærkt standardiseret metode til benchmarking, og […]

OEE Availability

Availability, eller tilgængelighed, er en af de tre store OEE-faktorer. Tilgængligheden tager højde for Availability Loss (enhver begivenhed der stopper produktionen i længere tid end det vi kalder for et mindre stop). Når man måler tilgængelighed, sker det ved at inddrage varigheden af Unplanned Stops. Et eksempel på at udregne availability er: 24 timer, 2 skiftehold […]

OEE Factors

De tre grundlæggende elementer for OEE-beregningen: Availability, Performance og Quality. Der kan være store fordele ved at fokusere på alle tre tal, og i mindre grad se på det samlede resultat.

OEE Losses

De tre store tabsårager, der er knyttet til OEE, er Availability Loss, Performance Loss og Quality Loss.

OEE Performance

Performance er en af de tre OEE-faktorer. Der skal tages højde for Performance Loss, som er faktorer der får produktionen til at køre med lavere hastighed en maksimalt. Man kan ofte vælge at sammenligne Actual Cycle Time eller Actual Run Rate med Ideal Cycle Time eller Ideal Run Rate.

OEE Quality

En af de tre OEE-faktorer. Kvalitet skal tage højde for Quality Loss, hvilket er emner, der ikke lever op til kvalitetskrav for produktionen. Man måler typisk Reject Parts for at definere kvalitetsniveauet.

Performance Loss

En af de tre OEE-faktorer. Performance skal tage højde for Idling and Minor Stops og også for Reduced Speed. Hvis ydeevnen er 100% betyder det, at processer kører med 100% hastighed mens de kører.

Planned Production Time (planlagt produktionstid)

Den totale tid, hvor det kan forventes at producere. Den planlagte produktionstid udregnes ved at fratrække Schedule Loss fra All Time.

Planned Stop (planlagt stop)

Produktionsprocessen er planlagt som en igangværende periode, men produktionen er planlagt stoppet. Det kan skyldes omstilling eller tilsvarende. Planlagt stop er en af Six Big Losses og har betydning for OEE Availability.

Plant Shutdown (planlagt nedlukning)

Planlagt nedlukning er den tid eller en periode, som man har planlagt at lukke produktionen ned i – eksempelvis i en ferieperiode. Planlagt nedlukning medregnes ikke I OEE-beregninger.

Preventive Maintenance (forebyggende vedligehold)

Forebyggende vedligehold er en proces fra TPM for at forbedre OEE. Der sker ved, at man planlægger vedligehold på sine maskiner ud fra data fra eksempelvis vibrationer eller temperaturer. På den måde kan man på sigt lære maskinen og dens dele at kende ift hvornår delene skal udskiftes inden delene går i stykker. Det kan […]

Process Defects (defekte emner)

Det er naturligt, at der i produktionen også kan forekomme defekte emner. Der bliver betegnet som tab og kaldes også Production rejects. Defekte emner er en del af Six Big Losses, som påvirker OEE-kvaliteten.    

Production Counts (emnetæller)

Emner der er produceret i den tid produktionen kører uændret.

Quality Loss (kvalitetstab)

En af de tre tab inden for OEE. Kvalitet måles ud fra First Pass Yield og tager højde for defekte emner og reduceret udbytte. En kvalitetsscore på 100% betyder, at produktionen kun producerer emner i den ønskede kvalitet.  

Reason Code (årsagskode)

Et identifikationsnummer eller en klassifikation som kan relateres til en stopårsag på maskinen. Dette gør det nemmere at håndtere og identificere tab pga. nedetid.

Reduced Speed (nedsat hastighed)

Maskinerne kører, men de kører langsommere end den ideelle cyklustid. Nedsat hastighed er en af Six Big Losses og påvirker OEE Performance.  

Reduced Yield (reduceret udbytte)

I forbindelse med et stop i produktionen kan det ske, at der for en periode bliver produceret defekte emner. Dette kaldes også Startup rejects. Reduceret udbytte er en af Six Big Losses, som påvirker OEE-kvaliteten.

Rework Parts

Defekte emner, som kan efterbearbejdes og stadigvæk sælges. Efterbearbejdede emner påvirker ikke OEE beregningen, fordi emnerne var defekte da de oprindeligt blev produceret. OEE kan ikke skelne mellem emner der er efterbearbejdet og emner der er kasseret.

Root Cause Analysis (rod-årsags-analyse)

En metode til at løse uoverensstemmelser ved at se tilbage på det oprindelige problem. Det er redskabet til at forstå og eliminere kilden til produktionstab.

Run Time

Run Time er den tid hvor produktionen er planlagt og kører. Run time udregnes ved at tage nedetiden fra den planlagte produktionstid. Run Time består også af mindre stop, nedsat hastighed og defekte emner.

Schedule Loss (planlagt tab)

Planlagt tab er, når der ikke er planlagt produktion. Eksempelvis planlagt nedlukning, ingen ordrer og pauser. Det medregnes ikke i OEE, og er et tab for TEEP.  

Setup and Adjustments (setup og tilpasninger)

Setup og tilpasninger er når produktionen ikke kører pga. et planlagt vedligehold eller værktøjsskift. Dette tab inkluderer typisk omstilling og klargøring ved skift. Setup og tilpasninger er en af Six Big Losses og påvirker OEE Availability.

Shift Time (skifteholdstid)

Den tid hvor et skiftehold er planlagt til at køre med maskinen.